עצמאי!
    האם אתה ערוך לדוח השנתי?
    לחץ כאן וקבל סיוע מקצועי!
דף הבית >> חוקים >> מס ערך מוסף
 
                                     
                                                                                                                     
 
סכומים ושיעורים במע"מ

תאריכי עדכון סעיף בחוק/
תקנה
בתוקף
מיום
סכום
בש"ח/
שיעור

תאור/נושא

‎1 בינואר

סעיף 1
לחוק

1.1.2018

99,003

"עוסק פטור" - עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על

‎1 בינואר
‎1 ביולי

סעיף ‎47א
לחוק

‎1.7.2018
301

חובתו של חייב במס לדרוש חשבונית מהמוכר החל מסכום של

‎1 בינואר
‎1 ביולי

תקנת משנה
‎23(ג)

‎1.7.2018
 

     
דו"ח תקופתי שיש בו עודף
מס תשומות בסכום הנמוך מהמצוין יוגש בבנק

‎ 
‎ 
‎1 בינואר
‎1 בינואר

תקנות משנה:
‎ 

‎20(ב)
‎20(ג)(‎1)

‎ 
‎ 
1.1.2018
1.1.2018

‎ 
‎ ‎1,490,000
1,490,000

קביעת תקופת דיווח על פי
מחזור העסקאות של העוסק
* דיווח דו-חודשי למחזור עד
* דיווח חודשי למחזור מעל
 

‎1 ביולי

סעיף ‎94 לחוק

‎1.7.2017

219

קנס על אחור בהגשת דו"ח (לכל שבועיים או חלק מהם)

‎1 ביולי

סעיף ‎95(א)
לחוק

‎1.7.2017

% ‎1
ולא פחות
מ- 323 ש"ח

קנס על אי ניהול ספרים (הקנס מסך כל מחיר העסקאות או השכר הרווח לפי העניין)

‎1 בינואר
 

תקנת משנה א)

1.1.2017

23/16

משלוח דרישה ראשונה בכתב ובדואר רשום

‎1 בינואר

תקנת משנה
1 (2)

‎1.1.2017

‎23/16

משלוח דרישה נוספת בכתב ובדואר רשום

----

סעיף ‎2א לחוק

‎22.12.1994

% ‎0.2

קנס פיגורים (לכל שבוע)
‎ 

----

סעיף 93 לחוק

‎15.6.1993

% ‎4

הפרשי ריבית (לשנה)
‎ 

----

סעיף ‎96 לחוק

‎22.2.1984

‎ 
% ‎1/4
% ‎1/2

קנס בשל אי תשלום במועד:
‎1. לכל שבוע עד חצי שנה
‎2. לכל שבוע מעל חצי שנה
‎ 

1 בינואר
1 ביולי

תקנה ‎9א

‎1.1.2018

 

259ניהול פנקס חשבונות- קופה רושמת


 
"מחזור עסקאות של עוסק" (מתוך חוק מס ערך מוסף,    התשל"ו- 1975          פרק א': הגדרות)

 עוסק זעיר"
(מתוך חוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975 פרק א': הגדרות)                  

החל מ-1.1.2003 בוטל מעמדו של עוסק זעיר במע"מ.                            
לפיכך החל ממועד זה יהיו שני סוגים של עוסקים לענין מס  ערך  מוסף:
עוסק מורשה ועוסק פטור.
"חשבונית" (מתוך חוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975 פרק א': הגדרות)
חשבונית עסקה או חשבונית מס;
                                                                   
"מס תשומות" (מתוך חוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975 פרק א': הגדרות)                                                                           
מס הערך המוסף שהוטל על מכירת נכסים לעוסק, על יבוא נכסים בידי עוסק או על מתן שירותים לעוסק, הכל לצרכי עסקו או לשימוש בעסקו;
 
 סעיף 1
''עוסק פטור'' - עוסק שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו אינו עולה על 70,605 שקלים חדשים לשנה או על סכום גבוה יותר שקבע שר האוצר;
סעיף ‎47א לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו- ‎1975 - חובת עוסק בעת רכישה
קונה שהוא חייב במס, שרכש נכסים או שירותים שערכם עולה על 279 שקלים חדשים לצורך עסקו או לשימוש בעסקו או לצורך פעילותו, חייב לדרוש מהמוכר חשבונית מס או לשלם בשיק שהוא חתום עליו כמושך ונאמר בו כי התשלום למוכר בלבד; הטוען שדרש חשבונית או שילם בשיק כאמור - עליו הראיה.
תקנת משנה
‎23(ג) לתקנות מס ערך מוסף,התשל"ו-1976
על אף האמור בתקנת משנה (ב), דו"ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום העולה על 16,881 ש"ח יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל"ו-
‎1976, אשר בו רשום העוסק.
ואולם מייצג כמשמעותו בסעיף
‎143א לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו- ‎1975, הקשור במישרין למחשב של שירות עיבודים ממוכנים (שע"מ) ליד משרד האוצר, יוכל להזין למחשב דו"חות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בהם התשומות שהם כוללים.
תקנת משנה
‎20 לתקנות מס ערך מוסף,התשל"ו-1976
(ב)תקופת דו"ח של עוסק לענין סעיף
‎67 לחוק תהא בת חודש ותחילתה באחד בחודש.
(ג)(
‎1) על אף האמור בתקנת משנה (ב) תהא תקופת הדו"ח של עוסק בת חודשיים אם מחזור עסקאותיו בשנה הקובעת אינו עולה על ‎1,500 000 ש"ח; תחילתה של כל תקופה בת חודשיים היא באחד בחודש של כל אחד מהחודשים ינואר, מרס, מאי ,יולי, ספטמבר ונובמבר.
סעיף
‎94 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 - קנס על איחור בהגשת דו"ח
לא הגיש החייב במס במועד דו"ח שיש להגישו לפי חוק זה, יהא חייב בקנס פיגורים של 198 
ש"חלכל שבועיים או חלק מהם.
                                                                        
  סעיף 95(א) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975 - קנס על אי ניהול ספרים
לא ניהל החייב במס פנקסי חשבונות או רשומות כפי שנקבע, או שניהלם בסטיה מהותית מהוראות חוק זה או התקנות על פיו, רשאי המנהל להטיל קנס של 1% מסך כל מחיר עסקאותיו או מסך על השכר והריווח, לפי הענין, לשנת המס שבה לא נוהלו הפנקסים או הרשומות כפי שנקבע, ובלבד שהקנס לא יפחת מ- 291 ש"ח לחודש.
תקנת משנה 25(א) לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו- 1976 - דמי גביה
הופעלו הליכי גביה על פי פקודת המסים (גביה), בשל חוב מס, יווספו עליו ההוצאות הכרוכות בדרישת התשלום, בגבייתו ובעיקול טובין, בשיעורים אלה:
(1) לכל הודעה בדבר דרישה לתשלום מס, כתב הרשאה, או מתן צו למכירת נכסים - 35 ש"ח;(2) ביצוע עיקול - 40 ש"ח לכל אדם שהשתתף בביצועו.
סעיף 2א לחוק המסים (קנס פיגורים), התשמ"א- 1980 - קנס פיגורים
לכל חוב מס יווסף מתום שבוע מהמועד שנקבע לתשלום המס קנס פיגורים של 0.2% מסכום המס שבפיגור או שיעור אחר שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, לכל שבוע של פיגור או חלק ממנו, והוא על אף האמור בכל הוראה אחרת בדבר קנס על מס בפיגור ואף בהעדר כל הוראה לענין זה בחוק מס.
סעיף 93 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975
"הפרשי הצמדה וריבית" - תוספת לסכום שמדובר בו השווה לסכום האמור כשהוא מוכפל בשיעור עליית המדד בתקופה הנדונה, בתוספת ריבית בשיעור של 4% לשנה על הסכום שמדובר בו לאחר שנוספו לו הפרשי הצמדה כאמור, או בשיעור אחר שקבע שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת.

סעיף 96 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975 - קנס בשל אי תשלום במועד

לא שולם מס במועד שנקבע לכך, יווסף עליו, בנוסף להפרשי הצמדה וריבית על פי סעיף 97, קנס פיגורים % 1/4 מסכום החוב שבפיגור לכל שבוע או חלק ממנו בשל תקופת פיגור שעד ששה חדשים ו- % 1/2 לכל שבוע או חלק ממנו בשל תקופת פיגור שלאחר ששה חדשים.


תקנה 9א' לתקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות) התשל"ו - 1976

תלוש מכירה של קופה רושמת שהוציא עוסק,יחשב כחשבונית מס לענין שרות שמחירו אינו עולה על 238 ש"

סך כל המחיר, כמשמעותו בסעיף 7 (לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975), של העסקאות בשנת המס שחלפה, ואם הסכום אינו ידוע, או שעסק רק בחלק מאותה שנה - הסכום העשוי להתקבל בשנת המס השוטפת, כשהוא מחושב לפי הנחיות שקבע שר האוצר, ובלבד שאם התברר למנהל או לעוסק ביום מן הימים בתוך שנת המס השוטפת, כי סך כל המחיר כאמור של העסקאות בשנה השוטפת עולה או יעלה על סך כל המחיר בשנה שחלפה או בשנה השוטפת, כשהוא מחושב כאמור, יראו מאותו יום ועד לתום שנת המס את הסכום הגבוה יותר כמחזור העסקאות של העוסק לענין זה, "עסקאות" - למעט מכירת ציוד;
                                   
                                            
   

 

 
 
דף הבית  איריס מרום יעוץ לפני פתיחת עסק  פתיחת עסק ברשויות דוחות הצהרת הון החזרי מס הנהלת חשבונות שוטפת דיני עבודה צרו קשר

איריס מרום יועצת מס מוסמכת סתוונית 1,יבנה מיקוד 81513 טלפון-089421402,טלפקס-089420554 מייל-iris@maromtax.com


לייבסיטי - בניית אתרים