עצמאי!
    האם אתה ערוך לדוח השנתי?
    לחץ כאן וקבל סיוע מקצועי!
דף הבית >> מידע עסקי >> עסקאות עם הרשות הפלסטינית
 


 • מדריך לעוסקים ולמלכ"רים בישראל
  שיש להם עסקאות עם עוסקים
  ומלכ"רים הרשומים ברשות הפלסטינית
 
מבוא
עפ"י הסכמים בין ישראל לרשות הפלסטינית, מנוהלות שתי רשויות מס (מע"מ) נפרדות , האחת ע"י מדינת ישראל והשניה ע"י הרשות הפלסטינית.
בהתאם לכך, העוסקים והמלכ"רים הישראלים רשומים בישראל, ואילו העוסקים והמלכ"רים הפלסטינים רשומים באזוריהם, הגבייה הינה עצמאית בכל צד, וכל עוסק ומלכ"ר מדווח על עסקאותיו ותשומותיו בצד שלו. גם שיעור המע"מ אינו בהכרח זהה בשני הצדדים.

במה שנוגע לדיווח למע"מ, כל עוסק הרשום בישראל ימשיך להגיש את הדו"ח התקופתי החודשי או הדו - חודשי כפי שעשה עד כה.
בדו"ח זה עליו לכלול את כל העסקאות - מכירות וקניות - שנעשו הן עם גופים ישראליים והן עם גופים הרשומים ברשות הפלסטינית.

כאשר נכללות בדו"ח התקופתי גם עסקאות עם גופים הרשומים ברשות הפלסטינית, יש לנהוג בהתאם לנהלים היחודיים שנקבעו לצורך זה.
הנהלים הללו דנים הן בחשבוניות המס והן בדיווח, ומטרתם לאפשר לעוסקים הרשומים בישראל לנכות מס תשומות על סמך חשבוניות מס המוצאות ע"י עוסקים הרשומים ברשות הפלסטינית ולהיפך, ולקיים את ההתחשבנות הכספית בין ישראל לרשות הפלסטינית, כפי שנקבע בהסכמים שנחתמו.

במדריך זה מובאים עיקרי הנהלים ושיטת הדיווח החלים על העוסקים והמלכ"רים הישראלים הבאים בקשרי מסחר עם עוסקים ומלכ"רים הרשומים ברשות הפלסטינית.
הסברים נוספים ניתן לקבל במשרדי מע"מ האזוריים.
תעודות משלוח לסחורות המועברות מהרשות לישראל

סחורות המובלות מעוסקים בשטחי ה"רשות" לעוסקים ומלכ"רים בישראל, ילוו בתעודות משלוח שהוצאו ע"י העוסקים הרשומים ב"רשות" ויכללו את הפרטים הבאים:
 1. שם העוסק ומספר רישומו כעוסק לפי הדין המקביל לחוק זה, ואם אינו עוסק או מלכ"ר - מספר תעודת הזהות שלו.
 2. שם הלקוח, מספר רישומו כעוסק לפי חוק מע"מ, או לפי הדין המקביל לחוק זה, על פי העניין, ואם אינו עוסק או מלכ"ר - מספר תעודת הזהות שלו.
 3. כתובת הלקוח
 4. תיאור הטובין באופן שיאפשר זיהוי סוג הטובין.
 5. כמות הטובין
 6. מספר כלי ההובלה
 7. חתימת העוסק או אדם מטעמו.

הובלת סחורות משטחי ה"רשות" לעוסקים או מלכ"רים בישראל ללא תעודות משלוח המפרטות את הפרטים האמרים מהווה עבירה, והובלה שלא כדין צפויה לתפיסת הסחורות וכלי ההובלה.
חשבוניות מס מיוחדות וקבלתן
 
חשבוניות מס מיוחדות

כאמור במבוא, נקבע בהסכמים עם הרשות הפלסטינית כי בעסקאות בין עוסקים ומלכ"רים מצד אחד, לעוסקים או מלכ"רים בצד האחר, יונפקו חשבוניות מס מיוחדות אשר נקראות "חשבוניות מס - התחשבנות".

חשבוניות אלו הודפסו בעברית וערבית ע"ג נייר מיוחד (למניעת אפשרות זיופים), וע"י בית דפוס אחד אשר מסמן אותן במספר סידורי רץ.
החשבוניות שהודפסו עבור עוסקים הרשומים בישראל ועבור עוסקים הרשומים ברשות הפלסטינית הינן כמעט זהות, למעט השינויים הללו:
 • א.צבעה של החשבונית הישראלית כחול, וצבעה של החשבונית הפלסטינית ירוק.
 • ב.לפני המספר הסידורי מופיעה האות "I" בחשבונית הישראלית והאות "P" בחשבונית הפלסטינית.
 • ג.הכיתוב המודפס (עברית וערבית) מופיע בסדר שונה.
קבלת טופסי החשבוניות
החשבוניות המיוחדות מסופקות לעוסקים במשרדי מע"מ האזוריים שבהם הם רשומים.
עוסק שיש לו עסקאות מזדמנות בלבד עם גופים הרשומים ברשות הפלסטינית, יקבל במשרד כמות קטנה של חשבוניות.

אם יש לו עסקאות רבות עמם, יוכל העוסק להזמין, תמורת תשלום, פנקסי חשבוניות מס בכמות בלתי מוגבלת, בדרך דומה להזמנת פנקסי צ'קים בבנקים המסחריים.

חשבוניות אלו יהיו "שמיות", כלומר יודפסו בהן פרטי העוסק - שם, מספר רישום וכתובת - ויסופקו למזמין בתוך שבועיים מיום התשלום בבנק דואר.

מילוי הפרטים בחשבוניות

החשבוניות המיוחדות מודפסות במקור ובשלושה העתקים על נייר כימי.
המקור וההעתק הראשון נמסרים לקונה. שני העתקים נוספים נשארים בידי המוכר לצרכיו ולצירוף לדו"חות המיוחדים, כפי שיוסבר בהמשך.
בחשבוניות המס המיוחדות יש למלא את כל הפרטים הדרושים בכל חשבונית מס רגילה, ובמיוחד יש להקפיד בנקודות הבאות:
 • א.לציין את שם הקונה ומספר רישומו במע"מ, כעוסק או מלכ"ר, ברשות הפלסטינית.
 • ב. לציין את סכום המע"מ בש"ח במילים ובנוסף לסכום בספרות.
 • ג. למלא את כל המספרים הנדרשים בספרות רגילות (לא הינדיות).
 • ד.במקרה של עסקה הנערכת במט"ח, לציין את הסכומים במט"ח לצד הסכומים בש"ח, ולרשום את שיעור ההמרה במקום במיועד לכך.

עוסקים ישראלים אשר מנפיקים חשבוניות מס ותעודות משלוח באמצעות מחשב, או שמוכרים בדרך כלל כמות של עשרות פריטים, ינהגו כך: הם ימשיכו להדפיס במחשב חשבונית מס רגילה או תעודת משלוח בה מפורטים כל הפריטים ומחיריהם, ישאירו בידיהם את המקור ויצרפו לו העתק מ"חשבונית מס - התחשבנות", ואילו את ההעתק של החשבונית הממוחשבת יצרפו ל"חשבונית מס - התחשבנות" המקורית שעליה יירשם "בהתאם לפירוט שבצרופה שהוא העתק חשבונית מס ממוחשבת מס'..".
הוצאת חשבונית, ניכוי מס תשומות וביטול עסקה
הוצאת חשבונית מס מיוחדת בעסקה עם גופים הרשומים ברשות הפלסטינית
כאשר נערכת עסקה בה עוסק ישראלי מוכר טובין או נותן שירות לעוסק או מלכ"ר הרשומים ברשות הפלסטינית, עליו להוציא עבורו חשבונית מס מיוחדת (בצבע כחול), למלאה בכל הפרטים הדרושים, ולמסור לו מקור והעתק אחד.
כאשר נערכת עסקה שבה עוסק ישראלי קונה או מקבל שירות מעוסק הרשום ברשות הפלסטינית, עליו לקבל ממנו מקור והעתק אחד של חשבונית מס מיוחדת (בצבע ירוק) שמולאה על כל פרטיה.
ניכוי מס תשומות
עוסק בישראל המבקש לנכות מס תשומות בגין עיסקה שנערכה עם עוסק הרשום ברשות הפלסטינית, יקפיד לקבל ממנו חשבונית מס מיוחדת כאמור.
רק חשבונית כזו, ולא חשבונית רגילה, תשמש אסמכתא לניכוי מס תשומות.
ביטול עסקה, הנחה, החזרה וזיכוי
ככלל, במערכת הדיווחים הזו אין תעודת זיכוי ולכן אין לשנות את "חשבונית - ההתחשבנות" לתעודת זיכוי.
אם יש מקרה של ביטול עסקה, החזרת סחורה, הנחה או זיכוי מסוג אחר, יש לנהוג כך:
 • אם קיימים קשרי מסחר שוטפים בין הקונה והמוכר, ניתן לבצע את התיקון (זיכוי) ב"חשבוניות התחשבנות" העוקבת, תוך ציון כל פרטי הזיכוי, בתנאי שהחשבונית העוקבת תישאר ביתרת חובה גם לאחר התיקון.
 • אם אין חשבונית עוקבת, או שהיתרה לאחר התיקון הופכת להיות יתרת זכות, יש לקבל "חשבונית - התחשבנות" נגדית מאת העוסק הקונה או מקבל השירות. באופן כזה יתקזזו הסכומים של המס.
 • במקרה שלא ניתן לפעול כאמור לעיל,יש לפנות טלפונית ליח' קמר"פ אשדוד לשם קבלת אישור להוצאת תעודת זיכוי מיוחדת.
דיווחים נוספים
מי שהיו לו בתקופת הדיווח עסקאות עם גופים הרשומים ברשות הפלסטינית, יגיש דיווחים נוספים על "חשבוניות מס - התחשבנות" על העסקאות האמורות, במועד הגשת הדו"ח התקופתי.

מהם הדיווחים הנוספים:
 • טופס 878 (וורוד) לדיווח על קניות מגופים הרשומים ברשות (ריכוז חשבוניות 'P').
 • טופס 879 (כחול) לדיווח על מכירות לגופים הרשומים ברשות (ריכוז חשבוניות 'I').

ניתן להשיג את הטפסים הללו במשרדי מע"מ האזוריים בישראל.
כל טופס מופיע במקור +
2 העתקים. יש למלאו לפי ההוראות המודפסות בגבו, ולצרף אליו את העתקי "חשבוניות מס - התחשבנות" הרשומות בו.

יש להקפיד במילוי הדו"ח על רישום סה"כ המע"מ שבאותו דף ועל מספרי העוסקים. כמו כן, חובה לחתום בתחתית הדו"ח על ההצהרה המופיעה בו.
מלכ"רים
גם מלכ"רים (לרבות משרדי הממשלה ורשויות מקומיות) שהיו להם עסקאות קניה עם גופים הרשומים ברשות הפלסטינית, יגישו את הדיווחים הנוספים.
הדיווח יוגש באופן תקופתי אחת לחודשיים, ויתייחסו לחשבוניות שתאריך הוצאתם היה בתקופת המדווחת.
משלוח הדו"חות הנוספים
מקור הדו"ח והעתק אחד בצירוף החשבוניות המתייחסות ישלחו בדואר רשום ליחידת קישור מע"מ לרשות הפלסטינית (קמר"פ) באשדוד (ת"ד 15278, אשדוד).
סיכום
כאמור, החשבוניות המיוחדות והדיווחים הנוספים באים כדי לבצע את ההתחשבנות עם הרשות הפלסטינית.

חשיבות הדיווח נועדה גם לך, העוסק, לצורכי קיזוז מס תשומות.

אנו מדגישים כי קיזוז מס התשומות על עסקאות עם עוסקים ומלכ"רים הרשומים ברשות הפלסטינית מותנה בדיווח במועד על עסקאות אלו בצירוף "חשבוניות מס התחשבנות" כאמור.
אי דיווח על חשבוניות אלו במועד, לא יאפשר קבלת או קיזוז הסכומים המגיעים מהרש"פ, וכמו כן לא ניתנות לקיזוז כמס תשומות בדיווחי המע"מ התקופתיים של העוסקים הישראלים.
הנהלת המכס והמע"מ מקווה כי הבנת התהליך תסייע לעוסקים לקבל
ברצון את הפעולות המיוחדות הכרוכות בדיווח.
 
 
דף הבית  איריס מרום יעוץ לפני פתיחת עסק  פתיחת עסק ברשויות דוחות הצהרת הון החזרי מס הנהלת חשבונות שוטפת דיני עבודה צרו קשר

איריס מרום יועצת מס מוסמכת סתוונית 1,יבנה מיקוד 81513 טלפון-089421402,טלפקס-089420554 מייל-iris@maromtax.com


לייבסיטי - בניית אתרים